Lovliggørelse

Referencer

Det kan være virkelig vanskeligt at finde ud af, hvornår et byggeri kræver en byggetilladelse fra Kommunen, så det har vi forsøgt at belyse her:
Mange oplever, at deres BBR- (Bygnings- og Boligregistret) meddelelse ikke passer med de faktiske forhold på deres ejendom. Det kan f.eks. være, at der er udhuse, drivhuse eller andre småbygninger, som ikke er registreret.

Det er lovpligtigt at holde BBR opdateret med de faktiske forhold på ejendommen, hvilket vil sige, at alle bygninger uanset størrelse skal registreres.
BBR kan desuden have indflydelse på, hvor mange penge I kan låne i banken, og ikke mindst om jeres forsikring dækker i forbindelse med en skade på bygningen.
Mange finder først ud af, at der er uregistreret bebyggelse på deres ejendom i forbindelse med et hussalg, og står pludselig i en træls situation, hvor de har et akut behov for at få lovliggjort deres byggeri.

Er I i tvivl om, hvorvidt I har brug for lovliggørelse af bygninger på jeres ejendom, så kan I tjekke jeres BBR-meddelelse på OIS.dk eller kontakte Kommunen.
Hvordan får vi registreret vores småbygninger? I kan gå ind på BBR via følgende link: https://bbr.dk/ret, og her kan I rette i jeres BBR-meddelelse, eller I kan som alternativ kontakte jeres Kommune.

Men I skal være opmærksomme på, om jeres småbygning(er) kræver en byggetilladelse.

Hvornår kræver min småbygning en lovliggørelse?

Det samlede areal

Det første, I skal tjekke, er, hvor mange m² sekundær bebyggelse (carporte, garager, udhuse, drivhuse, hønsehuse, legehuse, overdækkede arealer mv. ”alt andet end den primære bolig”) I har på jeres ejendom. Hvis I har mere end 50 m² samlet sekundær bebyggelse, kræver det en byggetilladelse fra Kommunen, inden bebyggelsen kan blive registreret i BBR. Hermed følger nogle eksempler:

Eksempel 1.:

På jeres ejendom har I følgende bebyggelse, som er registreret i BBR:

  • Enfamiliehus
  • Fritstående garage med udhus på 40 m²
  • Drivhus på 13 m²

I har også opført en carport på 11 m², som I gerne vil have registreret.
Carporten kræver en byggetilladelse, da I samlet har (40+13+11) 64 m² sekundær bebyggelse.

Eksempel 2.:

På jeres ejendom har I følgende bebyggelse, som er registreret i BBR:

  • Enfamiliehus
  • Fritstående garage med udhus på 40 m².

I har også opført et brændeskur på 9 m².
Brændeskuret kræver ikke en tilladelse, da I samlet har (40+9) 49 m² sekundær bebyggelse.

HUSK, at I har pligt til at få det registreret i BBR.

Byggeretten

Alle med egen ejendom har en ret til at opføre bygninger på egen grund, hvis nogle bestemte regler er overholdt. I bygningsreglementet (www.bygningsreglementet.dk) kap. 8 kan man læse mere om byggeret og gældende regler.

Bl.a. gælder det, at man skal holde bygninger 2,5 m. fra skel mod nabo, vej og sti. Men når vi taler om sekundær bebyggelse (garager, carporte og mindre bebyggelse til udhusformål), gælder der nogle særlige regler. Denne type bebyggelse må gerne placeres tættere på skel end 2,5 m, hvis den overholder følgende regler:

  • Ingen del af bebyggelsen må være højere end 2,5 m. målt fra eksisterende terræn.
  • Den samlede længde af bygninger i skel må maks. være 12 m.
  • Der må ikke udføres dør, vinduer eller lign. mod skel mod nabo og sti.

Overholder jeres bygning ikke ovennævnte bestemmelser, kræver det en byggetilladelse.

Lokalplan og servitutter

Jeres ejendom kan være omfattet af en lokalplan, som kan have nogle særlige bestemmelser om bl.a. farver, materialer og placeringen af bebyggelse.
De fleste kommuner tilbyder offentligt tilgængelige GIS kort, hvor I kan fremsøge jeres ejendom og se, om der er gældende lokalplaner – eksempelvis (Mariagerfjord KORTINFO): https://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=mariagerfjord&page=mariagerfjord+kommune

Jeres ejendom kan også have nogle servitutter, der kan have forskellige bestemmelser. I kan se servitutter på: www.tinglysning.dk
OBS. Bor I i andet end et enfamiliehus (alm. hus i byzone), kan der gælde andre regler.

Har du brug for hjælp til at få lovliggjort dit byggeri, så kontakt mig endelig på: Indsæt telefonnummer

”I forbindelse med, at naboejendommen pludselig stod til at skulle huse en større institution, midt i vores rolige boligkvarter, havde vi brug for hjælp til at besvare kommunens partshøringer. Her søgte vi rådgivning ved Mads Gjerding, da han havde kommunal erfaring og kendte spillets regler. Mads belyste nogle punkter, som vi skulle lægge vægt på i vores høringssvar og bidrog hermed til, at projektet blev droppet. Vi giver 1:1 Byggerådgivning de varmeste anbefalinger.”

Gregers Juul, Vodskov   

”Mads har ydet hurtig og professionel hjælp, da vi i forbindelse med hussalg havde behov for hjælp til korrekt registrering af småbygninger i BBR”

Christina og Sigurd, Assentoft